שאלות ותשובות

על פי כללי מסלקת השיקים אין להציג שיק שחזר מהסיבה "נתקבלה הוראת ביטול". שיק שהוחזר מסיבה זו והוצג פעם נוספת יוחזר אך ורק מסיבת הביטול, גם אם בהצגה הנוספת לא היה לו כיסוי. לפיכך, שיק זה לא ייספר במניין השיקים לעניין הטלת הגבלה על הלקוח או חשבונותיו.

תקופת ההגבלה נגזרת מסוג ההגבלה שהוטלה על הלקוח, לפיכך:

א) הגבלה רגילה – למשך שנה אחת בלבד

ב) הגבלה חמורה – למשך שנתיים

ג) הגבלה מיוחדת – פרק זמן שנקבע על ידי הגוף שהטיל את ההגבלה אך לא יותר מ - 5 שנים (הגופים שבסמכותם להטיל הגבלה מיוחדת הם: הוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, מרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ובתי הדין הרבניים.

על פי החוק: "סירב הבנק לפרוע שיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון, לא ייחשב השיק כמסורב אם הוצג תוך שישים ימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול". עם זאת, יש לדעת, שאם הבנק היה מחזיר את השיקים מחוסר כיסוי גם ללא העיקול בחשבון, ייחשבו השיקים המוחזרים כשיקים שסורבו מסיבת אין כיסוי מספיק (אכ"מ), גם אם ההחזרה בוצעה במהלך 60 הימים הראשונים מהמועד בו קיבל הבנק את הודעת העיקול. המשמעות היא שגם עבור תקופת ביניים בה העיקול אינו משפיע על מניין השיקים שסורבו מסיבת אכ"מ, בחשבונך צריכה לעמוד יתרה מספקת לצורך כיסוי השיק.

לקוח שהוטלה עליו הגבלה, רשאי לפתוח חשבון בנק חדש (ללא שיקים ובתנאים ומגבלות המוגדרים בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 422 של הפיקוח על הבנקים בנושא פתיחת עו"ש.

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 430 קובעת שאסור לתאגידים הבנקאיים לעשות שימוש עסקי-מסחרי במידע המועבר מבנק ישראל אודות הגבלות של לקוחות פרטיים למעט השימוש שהוגדר בחוק שיקים ללא כיסוי. המשמעות היא שלא ניתן לדרג את הלקוח על פי מידע זה. יחד עם זאת צריך לשים לב ל – 3 נקודות:

בנק שהטיל הגבלה על לקוח עקב שיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק רשאי לעשות שימוש במידע אודות הגבלה זו (אך ורק הבנק בו אירעה ההגבלה).

בנוסף, לרשות הבנקים עומדת האפשרות לרכוש מידע אודות לקוחות פרטיים מחברות נתוני האשראי (מידע זה כולל גם הגבלות בנקאיות בגין שיקים שחזרו מחמת אין כיסוי, ואולם הוא אינו כולל מידע על הגבלה מטעם גופי הגבייה והאכיפה כמו למשל ההוצאה לפועל).

הגבלות שהוטלו מטעם כונס הנכסים הרשמי מפורסמות לציבור הרחב ובכלל זה לבנקים.

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 430 קובעת שאסור לתאגידים הבנקאיים לעשות שימוש עסקי-מסחרי במידע המועבר מבנק ישראל אודות הגבלות של לקוחות פרטיים למעט השימוש שהוגדר בחוק שיקים ללא כיסוי. המשמעות היא שלא ניתן לדרג את הלקוח על פי מידע זה. יחד עם זאת צריך לשים לב ל – 3 נקודות:

בנק שהטיל הגבלה על לקוח עקב שיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק רשאי לעשות שימוש במידע אודות הגבלה זו (אך ורק הבנק בו אירעה ההגבלה).

בנוסף, לרשות הבנקים עומדת האפשרות לרכוש מידע אודות לקוחות פרטיים מחברות נתוני האשראי (מידע זה כולל גם הגבלות בנקאיות בגין שיקים שחזרו מחמת אין כיסוי, ואולם הוא אינו כולל מידע על הגבלה מטעם גופי הגבייה והאכיפה כמו למשל ההוצאה לפועל).

הגבלות שהוטלו מטעם כונס הנכסים הרשמי מפורסמות לציבור הרחב ובכלל זה לבנקים.

לפי סעיף 7א(א) לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 על הבנק לשלוח לבעלי החשבון או למורשי החתימה בחשבון של תאגיד הודעה בדבר הצורך בהפקדת כספים בחשבון לכל המאוחר בשעה 8:00 ביום העסקים העוקב ליום העסקים שבו השיק הוצג לפירעון, וכן לאפשר להפקיד בחשבון כספים עד שעתיים וחצי לפני תום יום העסקים; זאת כדי למנוע את סירוב השיק ביום האמור.

ככלל לכל לקוח מוגבל, ובוודאי לקוח שהגבלתו הסתיימה, קיימת זכות לפתוח חשבון בנק חדש בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 422. חשוב לשים לב שלמרות שאתה כבר לא מוגבל ולמרות שהחוק מתיר לך לעשות שימוש בשיקים ובאמצעי אשראי אחרים, לבנק עומדת הזכות להחליט על פי שיקולים מסחריים שלו אילו שירותי בנקאות מעבר לאלו המצוינים בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 422, ברצונו לספק ללקוח.

אם אתה מוגבל ע"י בנק מסחרי כלשהו ואתה סבור שחלה טעות בהטלת ההגבלה, יש לבקש מהבנק לבטלה.

אם הבנק סרב לבטל את ההגבלה, ניתן לערער על ההגבלה בפני בית משפט השלום (ראה סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 העוסק בערעור על הגבלה).

לצורך בירור על הגבלות שהוטלו על ידי הגופים שאינם תאגידים בנקאיים (הוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, המרכז לגביית, קנסות, אגרות והוצאות ובית הדין הרבני) יש לפנות ישירות לגופים אלו.

יתכנו מספר תרחישים של הגבלה:

א. הגבלה בנסיבות רגילות – בעקבות החזרה של 10 שיקים או יותר (במהלך 12 חודשים רצופים) מסיבת "אין כיסוי מספיק", יוגבל החשבון הספציפי לשנה.

ב. הגבלה בנסיבות מחמירות – כאשר שני חשבונות שונים שבבעלותך מוגבלים בו זמנית עקב סירוב שיקים (כל אחד מהם הוגבל בנסיבות רגילות).

לחלופין, כאשר הוגבל חשבון בבעלותך עקב סירוב שיקים טרם שחלפו שלוש שנים מסיום הגבלתך האחרונה (אם הוטלה בעקבות סירוב שיקים). במקרה כזה תוטל ההגבלה לשנתיים וכל חשבונותייך יוגבלו לתקופה זו.

ג. הגבלה מיוחדת – בסמכותם של ההוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ובתי הדין הרבניים להטיל הגבלה מיוחדת בהתאם לחוק הרלוונטי. הגבלה זו מביאה להגבלת כל חשבונות הלקוח ונמשכת עד 5 שנים, בהתאם להחלטת הגוף שהטיל את ההגבלה.

הסרת הגבלה הינה בסמכותו הבלעדית של הגוף שהטיל את ההגבלה, ובמקרה זה כונס הנכסים רשמי. לפיכך, עליך לפנות ללשכת כונס הנכסים הרשמי במחוז הקרוב למקום מגוריך או ליצור עמם קשר טלפוני.

ככלל, הבנקים מקבלים מידע על הגבלות בגין הליכי חדלות פירעון/פשיטת רגל ישירות מכונס הנכסים הרשמי.

עם הוצאת צו הפטר עקב פשיטת רגל, מעדכן משרד המשפטים את הנתונים המועברים לבנקים בדבר הוצאת צו ההפטר, ובמקביל מפיק הודעות לפושטי הרגל, הבנקים אמורים לעדכן את רישומיהם בהתאם.

ככלל הגבלה שהוטלה על חשבון משותף מתייחסת לכל השותפים בחשבון באופן זהה. אם הוטלה הגבלה על החשבון בזמן שעדיין הייתם שותפים בחשבון ולא יצאת מהחשבון המשותף לפני הטלת ההגבלה, הרי שהנך נחשב לבעלים של החשבון שהוגבל ולכן היא חלה גם עליך.

לחלופין, אם גרושתך (שותפתך לחשבון) הוגבלה בנסיבות מחמירות/מיוחדות כתוצאה מפעילות שאינה קשורה לחשבון המשותף שלכם, אמנם הגבלה זו תגרום להגבלת כל חשבונותיה של שותפתך לרבות החשבון המשותף עמך, אולם, הגבלה זו לא תגביל אותך באופן אישי ולא את חשבונותייך האחרים.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

השאירו פניה

ונחזור אליכם בהקדם!